DIDACTIC SKILLS IN THE FIELD OF DEVELOPING CREATIVITY AND INNOVATIVENESS OF A STUDENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5937/IJCRSEE2001069K

Keywords:

creativity and innovativeness, creative attitude, teacher’s didactic workshop, didactic initiatives and challenges, creative teachers

Abstract

The authoress of this article highlights the areas of mutual connections and dependencies between theory and practice of students’ creative development, making at the same time an attempt to show creativity against the background of didactic competence of a teacher. She describes the discussed creativity in the teachers’ attitude primarily as an incessant search for better didactic solutions, discovering new learning opportunities and challenging the hitherto accepted assumptions of working with students. She points out that the leading trait of the teacher’s creativity is also the ability to look for different ways of solving the same problem. In this article creative educational initiatives are analysed as well, they are perceived as a chance of creating more effective methods for a teacher to work with his or her students and facilitate their development and growth on many creative levels.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamek, I., Bałachowicz, J., & Impuls, O. W. (Eds.). (2014). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. [Creative competence of an early childhood education teacher] Oficyna Wydawnicza” Impuls”. Retrieved from: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4c717862-1dbc-4eaa-9bc0-e32a4dbe811d

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Airasian, P. W. (2000). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/A-Taxonomy-for-Learning%2C-Teaching%2C-and-Assessing%3A-A-Anderson-Krathwohl/23eb5e20e7985fca5625548d2ee6d781a2861d41

Buzan, T. (2014). Mapy twoich myśli. [Maps of your thoughts], Wydawnictwo: Aha. Łódź. Retrieved from: https://www.gwp.pl/mapy-twoich-mysli.pdf

De Bono, E. (2015). Myślenie lateralne. [Lateral thinking]. Wydawnictwo: StudioEMKA Warszawa. Retrieved from: https://www.empik.com/myslenie-lateralne-de-bono-edward,p1109017106,ksiazka-p

Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. [Psycho-didactics of creativity]. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (Eds.). (2011). The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation: The Reggio Emilia Experience in Transformation. ABC-CLIO. Retrieved from: https://books.google.rs/books?hl=en&lr=&id=LEgm-z5fos4C&oi=fnd&pg=PP1&dq=Edwards,+C,+Gandini,+L.+(2011).+The+hundred+languages+of+children:+The+Reggio+Emilia+experience+in+transformation.+Santa+Barbara,+California&ots=mp_AjI9tcX&sig=hbA_S0g0wrpWPnyMRbMA_r_UTOY&redir_esc=y#v=onepage&q=Edwards%2C%20C%2C%20Gandini%2C%20L.%20(2011).%20The%20hundred%20languages%20of%20children%3A%20The%20Reggio%20Emilia%20experience%20in%20transformation.%20Santa%20Barbara%2C%20California&f=fals

Giza, T. (2006). Socjopedagogiczne uwarunkowania procesĂłw identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole. [Socio-pedagogical conditioning of identification processes and development of students’ abilities at school], Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce. Retrieved from: https://tezeusz.pl/socjopedagogiczne-uwarunkowania-procesow-identyfikowania-oraz-rozwoju-zdolnosci-uczniow-w-szkole-1545600

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. [Teaching in the face of chaos of concepts and events], Wydawnictwo Akademickie” Żak”. Retrieved from: http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2011_53_7.pdf

Kožuh, A. (2016). Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej. [Creativity as an essential element of teacher’s competence in alternative education], Państwo i Społeczeństwo, 16(2), 39-54. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza KA AFM. Retrieved from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=586144

Kožuh, A. (2017). Active pupils at school. Založništvo in izdelava -Koper: University of Primorska Press, Retrieved from:https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=slovenija&db=cobib&mat=allmaterials&auf=coti%C4%8D%2C+mara&tgf=odrasli&tyf=0_knj&ucf=37.091.3&laf=eng

Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. [Two rationalities. From the philosophy of sense to general pedagogy], Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Retrieved from: https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/138/1/Dwie_racjonalnosci.pdf

Limont, W. (2005). Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości. [Making use of metaphorical thinking in education encouraging creativity]: in A. Tokarz (Ed.). W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości (ss.93 – 123). [In quest of applications of the psychology of creativity], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Retrieved from: http://www.zea.umk.pl/wieslawa-limont/

Łukasiewicz, M. (2007). Mistrzostwo. Jak pobijać własne rekordy w szybkim i skutecznym uczeniu się. [Expert skill. How to break your own records in fast and effective learning], Wydawnictwo: Rebis. Poznań.

Melosik, Z., & Szkudlarek, T. (2009). Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń. [Culture, identity, and education. Fluttering meanings]. Oficyna Wydawnicza Impuls. Retrieved from: http://swarzedz.pbp.poznan.pl/files/kultura.pdf

Moroz, H. (1996). Rozwijanie twórczości w procesie kształcenia nauczycieli. [Developing creativity in the teacher education process] In: S. Juszczyk (Ed.). Twórczy rozwój nauczyciela. [Creative development of teachers]. Wydawnictwo: Impuls. Kraków.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości, Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. [Training creativity. A hand book for psychologists, educators and teachers], Oficyna Wydawnicza: Impuls, Kraków. Retrieved from: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800870905/necka-edward/trening-tworczosci, https://fbc.pionier.net.pl/details/nnzggf6

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. [Psychology of creativity], Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. Retrieved from: https://www.scribd.com/document/371869239/E-Necka-Psychologia-Tworczosci

Nęcka, E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B. (2005). [Training creativity], Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Retrieved from: https://usosweb.aps.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&kod=10-1S-TKR&lang=en

Olearczyk, T. (2010). Pedagogia ciszy. [Pedagogy of silence]. Wydawnicwto: WAM, Kraków.

Pachociński, R. (1998). Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole. [Basics of teaching high er cognitive skills in a modern school], Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. [Man as a creative individual], Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Pólturzycki, J. (2013). Dydaktyka dla nauczycieli. [Didactics for teachers], Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń. Retrieved from: https://tezeusz.pl/dydaktyka-dla-nauczycieli-jozef-polturzycki

Renzulli, J. S. (1976). The enrichment triad model: a guide for developing defensible programs for the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 20(3), 303–306. https://doi.org/10.1177/001698627602000327

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2009). Light up your child’s mind: Finding a unique pathway to happiness and success. Little, Brown. Retrieved from:https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34624962/GTI_2010.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_new_look_at_creative_giftedness.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200302%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200302T082940Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5debef00084704031503d042e0fc3dceca209aeeda07ee505c84720615b9c89a#page=128

Smak, E. (2014). Innowatyka w edukacji. [Innovativeness in education], Wydawnictwo: Nowik, Opole. Retrieved from: https://www.nowik.com.pl/product/innowatyka-w-edukacji

Szmidt, K. (2013). Trening kreatywności. [Training creativity], Wydawnictwo: Helion, Gliwice. Retrieved from: https://pdf.helion.pl/trekr2/trekr2.pdf

Śliwerski, B. (2007). Wychowanie. Pojęcia – znaczenia – dylematy. [Education. Concepts – meanings – dilemmas], In: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (Eds.). Wychowanie. Pojęcia. Konteksty. (Education. Concepts. Contexts.] Wydawnictwo: GWP, Gdańsk. Retrieved from: https://www.gwp.pl/wychowanie-tom-1-pojecia-procesy-konteksty-istota-i-sens-wychowania-wokol-kontekstow-i-znaczen.pdf

Teśluk, M. (1999). Nauczyciel - kreator w reformowanej szkole. [Teacher – a wizard in the reformed school], In: J. Łaszczyk (Ed). Pedagogika czasu przemian. [Pedagogy of the time of change] Wydawnicwto: ZM WSPS,Warszawa. Retrieved from: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800824077/ksiazka/pedagogika-czasu-przemian

Tokarz, A. (2005). Dynamika procesu twórczego. [The dynamics of the creative process], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Retrieved from:https://www.medicon.pl/dynamika-procesu-tworczego/2980

Urbańska, E. (2014). Rola twórczości zawodowej nauczycieli w procesie rozwoju współczesnej szkoły. [The role of teachers’ professional creativity in the development process of the contemporary school. Educational Quarterly], Kwartalnik Edukacyjny 2014 nr 1 pp 55-61. Warszawa. Retrieved from: http://www.bpsiedlce.pl/1/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/287_psychologia/182_kreatywnosc/

Żechowska, B. (1996). O twórczym rozwoju nauczyciela refleksji kilka. [A few reflections on the creative development of teachers] In: S. Juszczyk (Ed). Twórczy rozwój nauczyciela. [Creative development of teachers], Wydawnictwo: Impuls, Kraków. Retrieved from: https://allegro.pl/oferta/tworczy-rozwoj-nauczyciela-stanislaw-juszczyk-7931724185

Włochy: wyjątkowa praca domowa na lato dla uczniów liceum – strona internetowa [Italy: exceptional summer homework for high school students], Retrieved June, 11.2015. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wlochy-wyjatkowa-praca-domowa-na-lato-dla-uczniow-liceum/5ddhtk

Wrocław. Wyborcza: 10 – letni Natan napisał opowiadanie – strona internetowa [Ten-year-old Natan wrote a short-story], Retrieved July, 24.2018. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23416369,10-letni-natan-napisal-opowiadanie-nauczycielka-kazala-poprawic.html

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Kožuh, A. . (2020). DIDACTIC SKILLS IN THE FIELD OF DEVELOPING CREATIVITY AND INNOVATIVENESS OF A STUDENT. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 8(1), 69–79. https://doi.org/10.5937/IJCRSEE2001069K