Aigul, Beimisheva, University “Narxoz”, Almaty, Kazakhstan, Kazakhstan