Achkovska Leshkovska, Elena, Institute of psychology, Faculty of Philosophy, University Ss. Cyril and Methodius-Skopje, North Macedonia