Achkovska-Leshkovska, Elena, Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss Cyril and Methodius University –Skopje, North Macedonia