Achkovska-Leshkovska, Elena, Institute of psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University-Skopje, North Macedonia