Yu. Pigovayeva, Nelli, Pavlodar State University named after S. Toraighyrov, Pavlodar, Republic of Kazakhstan, Kazakhstan