Tsankov, Nikolay, Faculty of Pedagogy, South-West University „Neofit Rilski“ – Blagoevgrad, Bulgaria, Bulgaria