Ye. Trehub, Svitlana, Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine, Ukraine