Gulevska, Valentina, University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Education, Bitola, North Macedonia