Preschool Teachers’ Professional Training in the Field of Inclusive Education in The North of Kosovo and Metohija

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23947/2334-8496-2023-11-1-37-50

Keywords:

inclusive education, professional training, preschool institution, competences

Abstract

The issue of inclusive education is focused on providing the high quality education for all learners through the process of introducing the changes concerning the educational approach and the modification of educational content depending on the learners’ individual needs for additional support. The analyses of inclusive policies and inclusive practice in Europe indicate that the characteristics of social context significantly impact the development of inclusive practice. Self-assessment for professional training is a vital condition for enhancing competences through continuous learning and reflexive practice with the aim of achieving the final learning outcomes of all pupils. The aim of the research was also to determine the dominance of certain ways of training within the regular professional training, in regard to the quality and availability of education and support for work that can be provided by the preschool institution where these teachers are employed. The sample comprises of 130 preschool teachers of the following preschool institutions in the north of Kosovo and Metohija. Taking into account the results of the conducted research, the respondents outlined as the most useful findings and skills that are necessary for working with children with disabilities the following ones: the identification of characteristics of certain difficulties among children, the adjustment of methods, ways of teaching, materials and space to working with children who need additional educational support, the creation of individual educational plan for a child who needs additional educational support and communication skills for working with parents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainscow, M., & César, M. (2006). Inclusive education ten years after Salamanca: Setting the agenda. European Journal of Psychology of Education, 21(3), 231–238. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23421604

Corbett, J. (2002). Supporting inclusive education. Routledge.

Dulčić, A., & Bakota, K. (2008). Stavovi ucitelja povijesti redovnih osnovnih škola prema integriranim učenicima oštećena sluha i učenicima s poremećajima govorno-jezične komunikacije te specifičnim teškoćama u učenju. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 44(2), 31-50. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/file/48606

Jerotijević, М. & Mrše, S. (2010). Inkluzivno obrazovanje – Strategije i postupci prilagođavanja nastave [Inclusive education - Strategies and procedures for adapting teaching]. Priručnik za trenere (1). Beograd: Ministarstvo prosvete i nauke.

Jordan, A., Schwartz, E., & McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms. Teaching and teacher education, 25(4), 535-542. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.010

Kompirović, T. (2021). Porodica i socijalne kompetencije dece [Family and children’s social competences]. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet.

Kostović, S., Zuković, S., & Borovica, T. (2011). Inclusive education and school context. Nastava i vaspitanje, 60(3), 406-418.

Kranjčec Mlinarić, J., Žic Ralić, A., & Lisak, N. (2016). Promišljanje učitelja o izazovima i barijerama inkluzije učenika s poteškoćama u razvoju [Teachers’ reflections on the challenges and barriers of inclusion of students with developmental disabilities]. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 65(Tematski broj), 233-247. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/file/236243

Krischler, M., Powell, J. J., & Pit-Ten Cate, I. M. (2019). What is meant by inclusion? On the effects of different definitions on attitudes toward inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 34(5), 632-648. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1580837

Krstić, K. (2017). Zakonski zagarantovana podrška učenicima sa smetnjama u razvoju u inkluzivnoj školi [Legally guaranteed support for students with disabilities in an inclusive school]. Pedagogija, 72(4), 498-513.

Macura-Milovanović, S., & Vujisić-Živković, N. (2011). Stavovi budućih učitelja prema inkluziji-implikacije za inicijalno profesionalno obrazovanje [Attitudes of future teachers towards inclusion-implications for initial professional education]. Pedagogija, 66(4), 633-647. Retreived from https://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/226/1240.pdf

Maksimović, J. & Stamatović, J. (2021). Inkluzija u obrazovanju - istraživački pristupi i problemi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 34(3), 26-42. https://doi.org/10.5937/inovacije2103026M

Mamić, N. (2012). Samoprocjena kompetencija i edukacijske potrebe odgojitelja u inkluzivnom dječjem vrtiću. Specijalistički rad. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Milenković, S., & Nikolić, M. (2015). Kompetencije vaspitača za rad u inkluzivnim uslovima. Pedagogija, LXX(4), 436-448.

Nikolić, M., Korać, I. & Lazarević, M. (2020). Ostvarivanje tranzicije u kontekstu inkluzivnog obrazovanja: perspektiva vaspitača i stručnih saradnika [Achieving the transition in the context of inclusive education: the perspective of educators and professional associates]. Inovacije u nastavi, 33(2), 42–55. https://doi.org/10.5937/inovacije2002042N

Popović, D., Đurđević, Nikolić, J. & Divac. V. (2020). Teacher competencies for inclusive education and resources for their improvement. In: V. Savić i O. Cekić-Jovanović, (Ed.) Professional Competences For Teaching In The 21ST, Edition Special Issues Volume 24 (str. 478-490) Jagodina. Pedagoški fakultet u Jagodini. https://doi.org/10.46793/pctja.19.478P

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. “Sl. glasnik RS”, br. 74/2018.

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom. “Sl. glasnik RS”, br. 80/2018.

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. “Sl. glasnik RS”, br. 109/2021

Radivojević, D., Jerotijević, M., Stojić, T., Ćirović, D., Radovanović-Tošić, Lj., Kocevska, D., Paripović, S., Josimov, G., Vasiljević, I., Stojanović, Lj., Stanaćev, V., Kuveljić, D. & Vladan Seizović (2007). Vodič za unapređenje inkluzivne obrazovne prakse [A guide to improving inclusive educational practice]. Beograd: Fond za otvoreno društvo.

Ratković, M., Hebib, E., & Šaljić, Z. (2017). Inkluzija u obrazovanju kao cilj i sadržaj reformi savremenih školskih sistema [Inclusion in education as a goal and content of reforms of modern school systems]. Nastava i vaspitanje, 66(3), 437-450. https://doi.org/10.5937/nasvas1703437R

Seçer, Z. (2010). An analysis of the effects of in-service teacher training on Turkish preschool teachers’ attitudes towards inclusion. International Journal of Early Years Education, 18(1), 43-53. https://doi.org/10.1080/09669761003693959

Skočić Mihić, S., Gabrić, I., & Bošković, S. (2016). Učiteljska uvjerenja o vrijednostima inkluzivnog obrazovanja [Teachers’ beliefs about the values of inclusive education]. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52(1), 30-41. https://doi.org/10.31299/hrri.52.1.3

Stančić, M., & Petrović, Z. S. (2013). Mišljenje vaspitača o koristima od inkluzije i načinima njenog ostvarivanja [Educators’ opinion on the benefits of inclusion and ways to achieve it]. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12(3). https://doi.org/10.5937/specedreh12-2719

Stančić, Z., Kiš-Glavaš, L., & Nikolić, B. (2015). Some indicators of satisfaction with the support system for students with disabilities in Secondary Education in Croatia. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 18(1), 123-140.

Stanojević, D., Krstić, M. & Jaredić, B. (2013). Zadovoljstvo životom i depresivnost kod adolescenata srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji 2008. i 2012. godine [Life satisfaction and depression among Serbian adolescents in Kosovo and Metohija in 2008 and 2012]. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 43-1, 451-469. Retrieved from https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2013/0354-32931301451S.pdf

Vlah, N., Međimorec Grgurić, P., & Baftiri, Đ. (2017). Demografske i profesionalne karakteristike srednjoškolskih učitelja u relaciji sa stavovima prema edukacijskom uključivanju [Demographic and professional characteristics of secondary school teachers in relation to attitudes towards educational inclusion]. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 53(1), 86-100. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/file/271022

Vujisić-Živković, N., Pejatović, A., & Radulović, L. R. (2010). Profesionalne kompetencije nastavnika-standardi profesionalnih kompetencija nastavnika-da li su nam potrebni i kako da do njih dođemo [Professional competencies of teachers-standards of professional competencies of teachers-do we need them and how to get them]. Andragoške studije, (1), 161-170. Retrieved from https://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/8150/bitstream_8150.pdf

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72/2009.

Zlatarović, V., & Mihajlović, M. (2013). Karika koja nedostaje: mehanizmi podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu“ [The missing link: support mechanisms for a child with difficulties when transitioning to the next level of compulsory education in the “regular education system”]. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju.

Zuković, S. & Popović, D. (2011). Partnerstvo porodice i škole u inkluzivnoj politici vaspitanja i obrazovanja [Family and school partnership in inclusive education policy]. U М. Pikula (ur.), Nauka i politika, (pp. 489-500). Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Downloads

Published

2023-04-20

How to Cite

Kompirović, T., Popović, D., Radojević, T., & Biševac, A. (2023). Preschool Teachers’ Professional Training in the Field of Inclusive Education in The North of Kosovo and Metohija. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 11(1), 37–50. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2023-11-1-37-50

Metrics

Plaudit

Received 2023-02-18
Accepted 2023-04-12
Published 2023-04-20